Rijbewijs ingevorderd snelheid

Wij staan u graag bij in geval van invordering van uw rijbewijs wegens te hoge snelheid.

Rijbewijs kwijt vanwege te hoge snelheid?

Is uw rijbewijs ingevorderd vanwege te hoge snelheid of rijden onder invloed van alcohol? Voor een vast tarief helpen wij u het rijbewijs zo spoedig mogelijk terug te krijgen. Voor vragen kunt u ons 24/7 bereiken via WhatsApp of via info@snelrijbewijsterug.nl.

Beslissing officier van justitie CVOM

Bij invordering wordt uw rijbewijs zo spoedig mogelijk door de politie verstuurd naar de officier van justitie, het CVOM in Utrecht. De officier beslist binnen 10 dagen, gerekend vanaf de dag na invordering. Hierin wordt beslist voor hoelang uw rijbewijs wordt ingevorderd.

Ook kan de officier middels deze brief besluiten tot teruggave, maar in de praktijk gebeurt dit nooit zonder eerst bezwaar in te dienen. Het wordt daardoor sterk afgeraden om de 10 dagentermijn af te wachten indien u het rijbewijs dringend nodig heeft voor uw werk of andere relevante persoonlijke omstandigheden.

Nadat wij kosteloos uw kansen hebben ingeschat, kunnen wij zo spoedig mogelijk bezwaar opstellen en indienen bij de officier en rechtbank. Hieronder valt een verzoek tot teruggave en een klaagschrift.

Bij invordering rijbewijs 10 dagen beslistermijn van de officier van justitie

De verplichting tot beslissing binnen de 10 dagen termijn treft u aan in artikel 164 lid 6 Wegenverkeerswet. Artikel 164 lid 6 WVW: “Indien de officier van justitie binnen tien dagen na de dag van invordering niet gebruik maakt van de in het vierde lid bedoelde bevoegdheid, geeft hij de ingevorderde bewijzen onverwijld terug aan de houder. (..)” Valt de laatste dag van de 10 dagen termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag, dan wordt de einddatum verlengd tot de eerstvolgende maandag of latere doordeweekse dag indien er sprake is van een erkende feestdag.

Rijbewijs ingevorderd snelheid? Wij krijgen hem snel terug in geval van rijbewijs kwijt snelheid!

Het ingevorderde rijbewijs eerder terug?

Wij kunnen het rijbewijs voor u terugkrijgen door het indienen van een verzoek tot teruggave en een klaagschrift. Hiervoor maken wij kosteloos een eerlijke inschatting omtrent uw kansen.

Een klaagschrift indienen bij de rechter

Heeft de officier van justitie besloten tot inhouding van het rijbewijs? Om uw rijbewijs alsnog eerder terug te krijgen, kunt u op grond van artikel 164 lid 8 WVW een klaagschrift laten indienen bij het arrondissement waarin uw rijbewijs is ingevorderd.

Ons klaagschrift omvat naast juridische argumenten ook niet-juridische argumenten over de noodzaak van een eerdere teruggave. Na indiening van het klaagschrift ontvangt u een oproeping ter behandeling van het klaagschrift. De rechter bepaalt vervolgens of u het rijbewijs terugkrijgt.

Van belang is om te weten dat u maar een kans heeft om een klaagschrift in te dienen. Of een klaagschrift zinvol kan zijn, hangt af van de omstandigheden. Denk hierbij aan of u eerder verkeersovertredingen heeft begaan, wat de noodzaak is voor een eerdere teruggave en wat de precieze overtreding is geweest. Of u met uw concrete omstandigheden kans maakt middels een klaagschrift, kunnen wij vrijblijvend voor u inschatten.

Wij dienen een klaagschrift in zodra u kans heeft op teruggave. Bij ons vaste tarief wordt tevens een verzoek tot teruggave ingediend, ook al zijn deze kansen kleiner.

Verzoek tot teruggave indienen bij de officier

Wij dienen altijd een verzoek tot teruggave in teneinde het rijbewijs per post te laten terugsturen. Dit houdt in dat het verzoek gericht is aan de officier van justitie bij het CVOM waarbij wordt verzocht het rijbewijs eerder terug te sturen. Hieraan komt geen rechter te pas waardoor dit zorgt voor een snelle teruggave. Of u hier kans op maakt kunnen wij kosteloos voor u inschatten.

Rijbewijs kwijt snelheid: wanneer wordt het rijbewijs ingevorderd?

Indien u een forse snelheidsovertreding heeft begaan, is de politie bevoegd om het rijbewijs in te vorderden. Bij een gecorrigeerde snelheidsovertreding van 50 km/u of harder, kan uw rijbewijs afgepakt worden. Binnen de bebouwde kom vindt invordering plaats vanaf 30 km per uur boven de toegestane snelheid. Een snelheidsoverschrijding van meer dan 30 km/u wordt geregistreerd op uw strafblad gedurende 10 jaar.

Klik op de link bij een invordering wegens alcoholgebruik.

Rijbewijs kwijt door snelheidsovertreding - Snel je rijbewijs terug met een klaagschrift

Hoe lang wordt het rijbewijs ingevorderd bij welke snelheid?

Bij snelheidsovertredingen wordt het rijbewijs ingevorderd volgens onderstaande tabel.

Bij een overtreding tussen 50 en 59 km/utwee maanden
Bij een overtreding tussen 60 en 69 km/udrie maanden
Bij een overtreding tussen 70 en 79 km/uvier maanden
Bij een overtreding tussen 80 en 89 km/uvijf maanden
Bij een overtreding tussen 90 en 99 km/uzes maanden
Bij een overtreding van 100 km/u of meerzeven maanden

Heeft u in de afgelopen twee jaar een geregistreerde snelheidsovertreding begaan van meer dan 30 km/u? Houd dan rekening met twee extra maanden invordering van het rijbewijs. Bovenstaand tabel geldt voor invorderingen bij beginnend en normaal bestuurders.

Hoelang duurt het voordat een specialist het rijbewijs terug kan krijgen?

Dit hangt af van de omstandigheden van het geval. In ogenschouw wordt genomen of u eerder verkeersovertredingen heeft begaan, hoe erg de noodzaak is voor een eerdere teruggave en de precieze overtreding. Hierover kunt u ons 24/7 bereiken via WhatsApp. Kijk hier voor onze tarieven.

Wanneer een Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (EMG)?

Wanneer een EMG? Dit is een verplichte cursus die wordt opgelegd bij bestuurders die zich risicovol hebben gedragen op de weg. Wanneer een educatieve maatregel gedrag? Heeft u een forse snelheidsovertreding begaan, of heeft zich gevaarlijk gedragen of meerdere opeenvolgende verkeersovertredingen begaan, dan krijgt u mogelijk te maken met deze cursus.

Gedragingen die hier onder vallen zijn o.a. het afsnijden van verkeersdeelnemers, veel te hard rijden binnen de bebouwde kom, rijden door rood licht of bumperkleven.

Tijdens deze cursus wordt geleerd hoe u op een veilige manier deelneemt aan het verkeer en wat de gevolgen en risico’s zijn van onverantwoord gedrag. Deze cursus volgt u met acht tot twaalf deelnemers waarbij u tevens een thuisopdracht krijgt.

Wanneer een Lichte gedragsregel (LEMG)?

Wanneer een LEMG? Gedurende de Lichte Educatieve Maatregel Gedrag en Verkeer (LEMG) leert u wat de gevolgen en risico’s zijn van onverantwoord rijgedrag. U krijgt een thuisopdracht mee en doorloopt de cursus doorgaans met acht tot twaalf andere deelnemers.

Per 1 april 2023 zijn de regels over de (L)EMG aangescherpt. Wanneer een LEMG cursus volgen?

Bij een overtreding tussen 50 en 60 km/uZowel binnen als buiten de bebouwde kom
Bij een overtreding tussen 30 en 60 km/uMet een bromfiets of landbouwtrekker
Bij een overtreding tussen 30 en 60 km/uBij wegwerkzaamheden
Bij hogere snelheden of gevaarlijk rijgedragU dient een EMG te volgen of rijvaardigheidsonderzoek

Ben ik verplicht om aan de (L)EMG-cursus deel te nemen?

Zodra u een brief van het CBR ontvangt bent u hiertoe verplicht. Indien u niet aan de EMG-cursus deelneemt zal uw rijbewijs ongeldig worden verklaard. Wilt u meer informatie over hulp bij CBR rijbewijs terug vragen? Neem contact op!

Rijbewijs ingevorderd snelheid: zo verloopt het proces

Indien uw rijbewijs is ingevorderd door de politie, kunnen wij u helpen met het opstellen van een klaagschrift. Na invordering wordt uw rijbewijs binnen drie dagen opgestuurd naar het Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) in Utrecht. Ook hier krijgt u een bewijs van waar op staat dat u bezwaar kunt maken bij de officier van justitie tegen de invordering.

De officier van justitie beslist namelijk binnen tien dagen of uw rijbewijs voor langere tijd wordt ingehouden of dat u uw rijbewijs terugkrijgt. Wij raden ten zeerste af deze tien dagen af te wachten. Het gebeurt niet vaak dat u het rijbewijs al na 10 dagen terugkrijgt van de Officier van Justitie. Wij raden daarom aan om zo snel mogelijk een klaagschrift in te dienen.

Bij het indienen van een klaagschrift wordt binnen veertien dagen een zitting ingepland. Hierdoor wordt de rechtbank verzocht om uw rijbewijs per direct aan u terug te geven. De rechter zal tijdens de zitting bekijken of u uw rijbewijs direct terug kan krijgen.

De rechter en de officier van justitie zijn bij de zitting aanwezig en er wordt direct uitspraak gedaan. Hoger beroep instellen is hier niet mogelijk. U heeft dus veel belang bij een goed klaagschrift!

De rechter zal tijdens deze zitting een afweging maken of uw persoonlijke belang om het rijbewijs terug te krijgen groter is dan het belang van de algemene verkeersveiligheid. Vooral in geval van een grote afhankelijkheid van uw rijbewijs (bijvoorbeeld in verband met uw werk) zien verkeersjuristen dat klaagschriftprocedures vaak succesvol zijn.

Vaak blijkt dat justitie overgaat tot een maandenlange invordering, terwijl na indiening van een klaagschrift de rechtbank hier een streep door haalt en het rijbewijs direct terug geeft.

Van belang is om te weten dat wij na indiening van het klaagschrift meteen de officier verzoeken het rijbewijs terug te sturen. Wij dienen klaagschriften in als de kans groot is dat u het rijbewijs terugkrijgt, en dit laten we aan de officier weten, waardoor het rijbewijs vaak wordt terug gestuurd zonder dat een zitting nodig is.

Dit gebeurt uit oogpunt van efficiëntie: Het is immers omslachtig om een zitting met betrekking tot terugvordering in te plannen, indien de officier weet dat de rechter het rijbewijs hoogstwaarschijnlijk terug zal geven.

Rijbewijs ingevorderd snelheid? Wij weten wat er voor nodig is om het rijbewijs snel terug te krijgen!

Is uw rijbewijs ingevorderd wegens te hoge snelheid en wilt u deze snel terug?